Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
De Jong Sportkleding, hierna te noemen ” De Jong Sportkleding “, houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van kleding, schoenen en accessoires op sport- en vrijetijdsgebied, één en ander in de ruimste zin.

De Jong Sportkleding is een handelsnaam van De Jong Webwinkels. De Jong Sportkleding houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van bovengenoemde goederen en diensten aan de particuliere en B2B markt. Waar De Jong Sportkleding vermeld staat mag ook De Jong Sportkleding worden gelezen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

Artikel 2. Definities
Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Jong Sportkleding in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen De Jong Sportkleding en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;

Order: iedere opdracht van Afnemer aan De Jong Sportkleding.

Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van De Jong Sportkleding aan Afnemer, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.

Overmacht: elke van de wil van De Jong Sportkleding onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van De Jong Sportkleding kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door De Jong Sportkleding of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van De Jong Sportkleding en Afnemer.

De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarde van Afnemer wordt door De Jong Sportkleding uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten
Een aanbieding of (prijs)opgave bindt De Jong Sportkleding niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt of zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar gemaakt doordat het dan niet meer mogelijk is het product te bestellen via de bestel-button.

Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover De Jong Sportkleding een Order schriftelijk aanvaardt of door De Jong Sportkleding uitvoering aan een Order wordt gegeven.

Alle opgaven door De Jong Sportkleding van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. De Jong Sportkleding kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

De Jong Sportkleding behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

 

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen
Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door De Jong Sportkleding zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 

Artikel 6. Afleveringstermijnen
Tenzij anders overeengekomen levert De Jong Sportkleding geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed binnen maximaal 30 dagen uit. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.

Een door De Jong Sportkleding opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor De Jong Sportkleding geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van De Jong Sportkleding, op de door die toeleveranciers aan De Jong Sportkleding verstrekte gegevens.

Indien De Jong Sportkleding voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van De Jong Sportkleding.

Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient De Jong Sportkleding derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.

Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor De Jong Sportkleding voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden.

Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.

De Jong Sportkleding heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

 

Artikel 7. Aflevering en Risico
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt De Jong Sportkleding de wijze van verzending.

Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af, waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. TNT zal Afnemer hierbij op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na kennisgeving, afnemen.

Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. De producten worden in dat geval geretourneerd aan De Jong Sportkleding die gerechtigd is deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met verzendkosten verschuldigd.

 

Artikel 8. Retourgarantie Producten Verkoop-op-afstand
Afnemer heeft, uitsluitend in de hoedanigheid van thuiswinkelende consument, het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, producten zonder opgave van reden binnen 14 werkdagen (afkoelingsperiode) na ontvangst De Jong Sportkleding te informeren over het retourneren van het product. De Jong Sportkleding zal dan aan Afnemer de ontvangen (koop)som binnen 14 dagen terugbetalen, onder de navolgende voorwaarden:

Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending.

De kosten van frankering van de retourzending zijn voor Afnemer; Indien Producten niet geleverd worden volgens de oorspronkelijke bestelling (verkeerde maat, fabricagefout) dan zijn de retourkosten voor rekening van De Jong Sportkleding.

Bedrukte/gepersonaliseerde kleding en producten kunnen niet worden geretourneerd en/of geruild.

Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en niet als buy-back.

 

Artikel 9. Verzuim/ontbinding
Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is De Jong Sportkleding gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

In geval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij De Jong Sportleding Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is De Jong Sportkleding gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.

Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van De Jong Sportkleding op grond van de wet en de Overeenkomst.

 

Artikel 10. Garanties
Indien De Jong Sportkleding Producten aan Afnemer aflevert, die De Jong Sportkleding van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van derden, is De Jong Sportkleding nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop De Jong Sportkleding ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de voorwaarden, doch uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties die door De Jong Sportkleding na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, worden niet door De Jong Sportkleding in behandeling genomen.

Supplies die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.

De Jong Sportkleding staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst en/of de in het aanbod vermelde specificaties en/of aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de (op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst) bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

De Jong Sportkleding spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content, waarnaar wordt verwezen en waarin De Jong Sportkleding als portal fungeert, volledig en juist is. Daarentegen kan De Jong Sportkleding niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van De Jong Sportkleding garantie verlenen of kan De Jong Sportkleding – naar haar keuze – de garantie van de toeleverancier jegens Afnemer nakomen en tenuitvoerleggen.

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
Alle Producten blijven eigendom van De Jong Sportkleding, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan  verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Indien en zolang De Jong Sportkleding eigenaar van de Producten is, zal Afnemer De Jong Sportkleding onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Afnemer De Jong Sportkleding op De Jong Sportkleding eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden.

Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van De Jong Sportkleding. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

 

Artikel 12. Prijzen
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van De Jong Sportkleding, uitgedrukt in Euro en inclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.

Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor De Jong Sportkleding geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft De Jong Sportkleding het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen.

Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden De Jong Sportkleding op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Een kortingscode kan niet in combinatie met andere kortingscodes of kortingsacties van De Jong Sportkleding worden gebruikt.

Indien u in het bezit bent van een kortingscode of waardebon, kunt u deze invullen in het daarvoor bestemde vak (promotiecode) in het winkelmandje. Codes zijn hoofdletter- en spatiegevoelig en dienen daarom altijd exact te worden overgenomen. U klikt vervolgens op ‘OK’ en de korting wordt verrekend. Indien dit niet het geval is, dient u contact op te nemen met De Jong Sportkleding, alvorens u de bestelling afrondt!

Verder geldt voor alle codes en waardebonnen het volgende:

  • Per bestelling kan steeds slechts één kortingscode of waardebon gebruikt worden.
  • Kortingscodes zijn alleen geldig binnen de in de voorwaarden vastgestelde periode.
  • Een kortingscode die aan een minimum bestedingswaarde is gekoppeld, wordt berekend met aftrek van eventuele retouren. Het resterende bedrag is de bestedingswaarde.
  • Indien na aftrek van retouren de bestedingswaarde onder het minimum voor het gebruik van de code komt, wordt de korting verrekend met de geretourneerde artikelen.
  • De waarde van een bestelling voor kortingscodes waaraan een minimum bestedingswaarde is gekoppeld, wordt berekend exclusief de verzend- en administratiekosten.
  • Kortingscodes welke eenmalig gebruikt kunnen worden, worden na retournering van de (al dan niet gehele) bestelling niet opnieuw geactiveerd.
  • Kortingscodes worden nimmer achteraf verrekend en zijn niet inwisselbaar voor contanten.
  • Waardebonnen met een hogere waarde, kunnen niet in kleinere bedragen worden opgesplitst.
  • Bij besteding van een lagere waarde dan de waarde van de waardebon, komt de resterende waarde te vervallen.

 

Artikel 13. Betaling
Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, afrekenen via de diensten van Pay.nl.

Alle aan De Jong Sportkleding in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens De Jong Sportkleding op te schorten.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
De Jong Sportkleding is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.

De Jong Sportkleding is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (bij gebruik van) de Producten mocht lijden.

 

Artikel 15. Overmacht
Indien De Jong Sportkleding door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als De Jong Sportkleding als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

De Jong Sportkleding zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

 

Artikel 16. Verplichtingen van Afnemer
Afnemer zal aan De Jong Sportkleding alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van De Jong Sportkleding benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.

 

Artikel 17. Annuleringskosten.
Na ontvangst van betaling aan De Jong Sportkleding is het niet mogelijk een order te annuleren anders dan gebruik te maken van de retourprocedure van De Jong Sportkleding.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

 

dejongsportkleding.nl
Graaf Hendrikpolderdijk 4
4651 RJ Steenbergen

Telefoon: +31 0167-500140
Email : info@dejongsportkleding.nl

KvK nr: 58072349
BTW nr: NL2016.42.414B01
BANK: NL48RABO0398.2744.01